פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
דו"ח מצב המדינה לשנת 2015 - מרכז טאוב
23/12/15
אוכלוסיית ישראל בסוף שנת 2015 עומדת על כ-8.5 מיליון נפש, מספר הגבוה בכ-0.2 אחוזים מאשר בשנה הקודמת. לפי נתוני ה-OECD, התוצר לנפש במדינה לשנת 2014 הוא כ- 33,000 דולרים, שהם כ-126,000 שקלים. התוצר הלאומי הגולמי, נכון לתחילת 2015, עלה בכ-2.5 אחוזים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), וגם ההכנסה לנפש עלתה. לצד זאת, יש החמרה בהתפלגות ההכנסות ובממדי העוני היחסי בישראל (המוסד לביטוח לאומי). הדוח השנתי, המחולק לחמישה חלקים, מדגים בפירוט מה משמעותם של נתונים בסיסיים אלו לגבי חייהם של אזרחי ישראל.

ירידת הפרוגרסיביות במסים בישראל: 2001 עד 2013
14/12/15
בעבודה שנכתבה על-ידי פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי וירדן קידר מהתכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, נבדקה הפרוגרסיביות של המסים בישראל והשינויים בה לאורך זמן. המחקר, שהתבסס על סקרי הכנסות של הלמ"ס בשנים 2013-2001, הראה כי בדומה לכול המדינות המפותחות מערכת המסים בישראל מאופיינת בפרוגרסיביות. יחד עם זאת, וכתוצאה מקיומם של מסים עקיפים ברמה גבוהה – ובעיקר המע"מ - בישראל קיימת תופעה של מס ממוצע גבוה בעשירון התחתון, כאשר העלייה במס הממוצע מתרחשת החל מהעשירון השני ומעלה בלבד

השפעת הטכנולוגיה על עולם הבנקאות
07/12/15
המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר הרצתה בועידת העסקים של גלובס אודות השפעת הטכנולוגיה על ענף הבנקאות.   הטכנולוגיה בתחום הבנקאות מגלמת הזדמנויות רבות. ראשית, היא מאפשרת את הגברת התחרות. בעבר, מוסדות פיננסיים התקשו להתחרות אם לא הייתה להם רשת סניפים גדולה. הדבר היווה חסם להתפתחות של שחקנים חדשים וקטנים. מצב זה משתנה באמצעות הטכנולוגיה, וצפוי להתבטא בתחרות גדולה יותר מכיוונם של שחקנים חוץ-בנקאיים, ובכלל זה חברות כרטיסי האשראי. יתר על כן – הטכנולוגיה מנגישה את המידע ומאפשרת את העברת הכוח ללקוח.
מצגת מנהל חטיבת טכנולוגיית המידע בבנק ישראל על מאגר נתוני האשראי הלאומי
26/11/15
מנהל חטיבת טכנולוגיית המידע בבנק ישראל, אבנר זיו, הציג  בכנס Fintech שהתקיים בחסות ארגון "אנשים ומחשבים", את פרויקט "מאגר נתוני אשראי לאומי" אשר מוביל בנק ישראל בשיתוף משרד האוצר ומשרד המשפטים. המצגת אותה הציג מצורפת. 
הרכב המסים וצמיחה כלכלית- מחקר בנק ישראל
13/11/15

על ממצאי מחקר חדש של בנק ישראל- להגדלת חלקם של המסים הישירים על יחידים וחברות בסך תקבולי המס יש השפעה שלילית על הצמיחה; וכנגד זאת, הגדלת חלק המסים על תצרוכת – בייחוד מסי הקנייה – בסך תקבולי המס תשפיע על הצמיחה לחיוב. למסי רכוש השפעה שלילית על הצמיחה. על בסיס ממצאים אלה השפעת תמהיל המס הנוכחי בישראל על צמיחת המשק דומה לממוצע במשקים מפותחים אחרים.
הרצאת המפקחת על הבנקים אודות השינויים העתידים בבנקאות
01/09/15

המפקחת על הבנקים הנכנסת הציגה בוועידה השנתית של כלכליסט את תפיסתה לגבי השינויים הצפויים במערכת הבנקאית והפיננסית בשנים הקרובות, ואת תכניות הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל לקידום התחרות בענף. בשנים הקרובות צפויים שינויים גדולים במערכת הבנקאות והפיננסיים בישראל, כמו גם בעולם, שיטיבו עם הלקוחות בכלל, ועם משקי הבית והעסקים הקטנים בפרט , להלן המצגת המלאה
מחקר חדש של בנק ישראל: השפעות מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים
16/08/15
מחקר חדש, שערך ד"ר רועי שטיין מחטיבת המחקר של בנק ישראל, בחן כיצד שיטת המיסוי על רווחי ההון בישראל משפיעה על תמחור הנכסים הפיננסיים ועל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. המאפיין העיקרי של השיטה נעוץ בהפרדה בין שני מסלולי מיסוי – לנכסים נומינליים ולנכסים ריאליים.  על פי תוצאות המחקר ההעלאה האחרונה של שיעורי המס לא הגדילה בהכרח את סך גביית המסים של הממשלה, משום שכדאיות ההחזקה בנכסים פיננסיים פחתה ובסיס המס הצטמצם
השפעת חוק הריכוזיות על הקיטון במספר החברות הבורסאיות 2015-2012
04/08/15
חוק הריכוזיות גרם למספר קבוצות שליטה למחוק מהרישום בבורסה עשרות חברות שמראש לא תכננו למחוק, והיו נשארות חברות ציבוריות ובורסאיותבעקבות חוק הריכוזיות נמחקו מהרישום בורסה בשנים האחרונות 37 חברות שכבה, אך כיום עדיין רשומות בבורסה 24 חברות המוגדות כחברות שכבה שעל בעלי השליטה בקבוצות אלה לפעול להשטחתן בשנים הקרובות
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות
20/07/15
לקראת ישיבות ועדת הכלכלה אודות בחינת פיתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות והרגולציה הרצויה בתחום, מרכז המידע והמחקר של הכנסת מגיש לועדה מסמך אשר עוסק בבחינת היקפי הפעילות בתחום ביחס למערכת הבנקאית. המסמך עוסק בגופים השונים בתחום, היקף פעילותם, הריביות הממוצעות הנגבות ביחס להלוואות הבנקאיות והרגולציה בתחום
מצגת הכלכלן הראשי של משרד האוצר לממשלה
05/07/15
הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נוה, הציג לממשלה סקירה על ההתפתחויות הכלכליות ותחזיות התקציב לשנים 2016-2015. במסגרת הסקירה צוינו גורמים שעשויים להשפיע על התממשות התחזית. יציאה אפשרית ממשטר הריבית הנמוכה במדינות המפותחות עלולה לפגוע בקצב ההתאוששות של הכלכלה העולמית, וכך גם שינויים בסביבה הגיאו-פוליטית העולמית, דבר שעלול לפגוע בשיעור הצמיחה החזוי בישראל. האצה בקצב ההתאוששות בעולם, וגידול נוסף בקצב ההצטרפות של אוכלוסיות מקרב המגזרים  החרדי והערבי לשוק העבודה עשויים להביא לצמיחה גבוהה יותר בשנים 2016-2015.
זינוק חד בהנפקות חוב במחצית הראושנה של 2015  בת"א
01/07/15
במחצית הראשונה של שנת 2015 גייסו חברות באמצעות אג"ח סחיר לציבור (לא כולל הנפקות והקצאות של אג"ח במסגרת מערכת המסחר למוסדיים ובמסגרת "נ.ש.ר") סכום שיא בהיקף של כ-32.4 מיליארד שקל, לאחר גיוס בסך כ-37 בכל שנת 2014, כ-67% יותר מהגיוס במחצית הקודמת וכמעט פי שניים מהגיוס במחצית המקבילה אשתקד
הפרסום השנתי הסטטיסטי של בנק ישראל
08/06/15
 
מטרת הדו"ח הינה להנגיש לציבור המתעניין בנתונים על המערכת הפיננסית בישראל את הנתונים והמצרפים שבנק ישראל אוסף ומנהל, תוך הפניית זרקור להתפתחויות המרכזיות שחלו בנתונים אלו. במובן הזה, בנק ישראל  מממש חזון המשותף לגורמים רבים העוסקים בהפקה של סטטיסטיקה רשמית – לוודא שמשתמשי המידע יוכלו להפיק ממנו את המיטב, ובכך לקדם את הבנת המציאות הכלכלית במשק. הדו"ח משתף את הציבור ביוזמות, מחקרים, פיתוח וסוגיות מתודולוגיות מתוך כוונה להרחיב את הידע הסטטיסטי בקרב הציבור המתעניין בנושא.
"הפריון בישראל – המפתח לעליית רמת החיים - מבט לאחור והסתכלות קדימה"
02/06/2015
נגידת בנק ישראל סקרה בכנס האגודה הישראלית לכלכלה את מצב הפריון בישראל, לעמדתה על מנת להבטיח את עתידנו הכלכלי והחברתי עלינו להביט באומץ בתמונת המצב הנוכחית, ולפעול כבר עכשיו כדי להבטיח גידול בפריון שיאפשר עלייה מתמשכת ברמת החיים של כלל אזרחי המדינה. להלן מצגת הכנס
מחקר משרד האוצר: הצמיחה בישראל: מכלכלה מתפתחת למשק מודרני
11/05/15
ממצאי המחקר מראים כי - בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה התבססה הצמיחה הגבוהה על צמיחת ההון הפיזי לצד מיצוי תנאי הפתיחה הנמוכים וחשיפת המשק לסחר חוץ. בתקופת הביניים  1995 1901 היו – מנועי הצמיחה המרכזיים תשומת העבודה ורכישת הון אנושי. במהלך שני העשורים האחרונים, הצמיחה מושפעת משינויים טכנולוגיים וצעדי המדיניות הציבורית ובראשם ירידה בצריכה הביטחונית, כאחוז מהתוצר
דו"ח ניהול החוב השנתי 2014 - פרסום מצגת החשבת הכללית
22/04/15
מגמת הקיטון ביחס החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר נמשכת זו השנה החמישית ברציפות. שיעור החוב הציבורי מהתוצר ירד ב- 0.5% בשנת 2014 ועמד על 67.1% מהתוצר. היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2014 הסתכם ב – 715.8 מיליארד ש"ח לעומת 696.3 מיליארד ש"ח אשתקד. יחס החוב לתוצר בישראל הוא נמוך מיחס חוב לתוצר במדינות ה- G20, כמו גם ממוצע הכלכלות המפותחות שעמדו על 97.3% ו 94% בהתאמה. במדינות הייחוס (סלובניה, סלובקיה, פולין, צ'כיה, קוריאה וצ'ילה) שיעור החוב הציבורי מהתוצר ירד ב- 0.7% ועמד על ממוצע של 46%.
סיכום נתוני מאזן הסחר של ישראל לשנת 2014
13/03/15
העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנת 2014 הסתכם ב 9.0- מיליארד דולר, והוא מהווה 3.0% מהתמ"ג, בהמשך לעודף של 6.9 מיליארד דולר ( 2.4% מהתמ"ג) בשנת
2013 
סיכום שוק האג"ח הקונצרני בשנת 2014 (מעלות)
29/01/15
שיעורי הריבית והמרווחים הנמוכים, שאפיינו את שוק האשראי המקומי ברוב חודשי השנה,יחד עם רמת הנזילות הגבוהה וצורכי המיחזור הגבוהים של החברות, הובילו לשנה נוספת של פעילות ערה, בהמשך לפעילות האינטנסיבית שראינו שהייתה 2013 . מרבית הגיוסים יועדו למיחזור חוב והחלפת מימון יקר במימון זול יותר ובכך תרמו לחיזוק הפרופיל הפיננסי של החברות, אך לא להשקעות חדשות
שאלה של מבט-כשכסף עולה אפס
אלה אלקלעי, יו"ר IBI  ניהול תיקים
כבר למעלה מ- 20 שנה שאני בשוק ההון ובכל סוף שנה יש טקס קבוע, לוטו תחזיות. ברור שאף אחד לא יודע מה ילד יום ובכל זאת העיתונים מלאים בהערכות, השוואות, וניתוחים: להיכן יגיע הדולר, להיכן יגיעו מדדי המניות וכן הלאה. לפעמים קיים קונצנזוס כמו שיש השנה, לגבי הריבית.
השילוב הנכון בתיק ההשקעות לשנת 2015 - הסוד הגדול הוא לדעת לשלב באופן הטוב ביותר את חו"ל בכל מרכיבי התיק
סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסים
כמה פעמים שמעתם בשנים האחרונות את המשפט "זו הולכת להיות שנה מאתגרת". אם במקרה לא שמעתם את זה בשנתיים האחרונות, בטוח שתשמעו את זה השנה. בכל אחת מהשנים האלה, ההתחלה של כל שנה נראתה כמציבה קשיים חדשים לאנשי ההשקעות – לכאורה לריביות כבר אין לאן לרדת, לכאורה התשואות בשפל ולכאורה המניות כבר עשו מהלך  גדול.
המתווה לתקציב המדינה לשנת 2015 והשפעותיו על אופן קבלת ההחלטות של יזמים ומקבלי ההחלטות בתאגידים עסקיים
רו"ח ראובן שיף
בתקופה האחרונה נחשפנו השכם והערב לדיונים ולדעות שונות סביב הסוגיה של בניית המתווה והיסודות לתקציב המדינה לשנת 2015 .
צרכי הביטחון ובייחוד לאחר מבצע "צוק איתן", ההאטה הכלכלית שהחלה עוד לפני המבצע והעצימה בעקבותיו, גורמים לירידה משמעותית בשיעורי הצמיחה במשק,  ובימים האחרונים אף התבשרנו כי סוכנות האשראי פיץ' הורידה את תחזית דירוג האשראי של ישראל "מחיובית" "ליציבה" ובין השאר, בשל ההוצאות הביטחוניות הגבוהות שנדרשו בעקבות המבצע ולאחריו .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים