פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
 
מאין יבוא המימון להשקעות במשק האנרגיה בישראל?
שמעון סרוסי[1]

משק האנרגיה יהפוך בעשור הקרוב לקטר הצמיחה של ישראל. השקעות בסכומי עתק, רובן ככולן במימון הסקטור הפרטי, יידרשו למימון תגליות הגז הטבעי (תמר, לוויתן ואחרים), הכפלת כושר יצור החשמל על מנת לספק את הביקוש לחשמל עד לסוף העשור והצורך לפתח אנרגיה מתחדשת ונקייה (שמש, רוח וביומאסה).  

התוכניות למימון השקעות במשק האנרגיה בישראל בעשור הבא נאמדות, על פי הידוע היום, בין 130 ל- 170 מיליארד ש"ח. יותר משליש ההשקעות כ- 60 מיליארד ש"ח יופנו ככל הנראה להקמת תחנות כוח וקווי הולכה של חשמל (חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים); כ- 40 מיליארד ש"ח יושקעו בחיפושים ובפיתוח שדות גז טבעי; במתקני קליטה, הולכה וחלוקה של גז טבעי; 30 עד 70 מיליארד ש"ח יושקעו בפרויקטים של  LNGליצוא, בתעשיות GTL, ובמתקני ליצור אמוניה ומתנול מגז טבעי. זאת, בנוסף להשקעות רבות בתשתית לרכב חשמלי, בשימור והתייעלות ובמו"פ אנרגיה.

היקפים אלה גדולים במונחי שוק ההון המקומי גם אם הם נפרשים על פני תקופה של 10 שנים. חשוב לזכור כי משקלו של ענף האנרגיה בתוצר אינו צפוי לעלות על 10% ויידרש מימון להשקעות גדולות גם בענפי משק אחרים כגון; מתקני טיפול בשפכים והתפלת מים, רכבות וכבישים, שירותי בריאות ובתי חולים, בנייה פרטית למגורים ומסחר, תעשייה ועוד. השקעות במשק האנרגיה על אף חשיבותן הרבה לצמיחה ולפיתוח המשק נדרשות לעמוד במבחן התחרות על מקורות המימון מול השקעות בענפי משק אחרים.   

מאיפה יבוא המימון? והאם שוק ההון המקומי יכול לספק את כל המימון הדרוש להשקעות במשק האנרגיה?

הנפקת מניות

אין להמעיט בחשיבותם של השקעות הון עצמי ושל מקורות מימון פנימיים הנובעים מהצבר רווחים בחברות המשקיעות מקומיות וזרות. אלה יהוו בסיס לקביעת איתנותם הפיננסית של הלווים וגודל המימון ועלותו. שיעור המימון העצמי עשוי לנוע בין 20% ל- 25% ויותר מסך ההשקעה בפרויקטים גדולים ועד ל- 50% ויותר בפרויקטים בינוניים וקטנים. הנפקות של מניות חברות אנרגיה בהיקף של 30-40 מיליארד ש"ח בעשור הקרוב יהפכו את סקטור האנרגיה לענף מוביל בשוק המניות הישראלי.

שוק המניות הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב כלל באוקטובר 2012 593 חברות, שערך השוק המצרפי שלהן הסתכם בכ 787 -מיליארד ש"ח. החברה הבולטת בשוק המניות בישראל היא חברת הפרמצבטיקה טבע ששווייה עמד על כ-150 מיליארד ש"ח. נציין כי ב- 10 החברות הגדולות בבורסה בישראל, שמשקלן המצטבר עולה על מחצית שווי השוק, לא נכללת אף חברת אנרגיה.   

בשוק המניות באוקטובר 2012 נסחרו מניותיהן של  33 חברות נפט וגז בשווי מצטבר של כ- 33 מיליארד ש"ח בלבד[2].

מקורות מימון חיצוניים

כ-85% עד 70% מסך ההשקעות הנדרשות במשק באנרגיה, הנאמדים בכ  100-120 מיליארד ש"ח בעשר השנים הקרובות, יבואו ככל הנראה ממקורות חיצוניים. 

להלן התייחסות לשלוש מקורות מימון חיצוניים עיקריים:
  1. הנפקות של אגרות חוב סחירות לציבור ולמוסדות פיננסיים בשוק ההון בישראל
שוק איגרות החוב הסחירות של חברות מצוי בצמיחה מהירה. ההון הרשום למסחר גדל ביותר מפי 3 בארבע השנים האחרונות ועמד באוקטובר 2012 על כ- 488 מיליארד ש"ח.

סך גיוס ההון של חברות ישראליות בשוק איגרות החוב הישראלי נע בין 26 מיליארד ש"ח בשנת המשבר הפיננסי 2008 לבין 101 מיליארד ש"ח בשנת 2007 שקדמה לה. במשך 5 השנים 2007- 2011  הונפקו בשוק איגרות החוב 251 מיליארד ש"ח. בנוסף הנפיקו החברות מניות בהיקף מצטבר של 77 מיליארד ש"ח באותה התקופה ובמקביל הנפיקה הממשלה 291 מיליארד ש"ח באותן השנים[3].

קבוצות דלק ופז נמנים על 10 המנפיקים הגדולים בשוק אגרות החוב בחמש השנים האחרונות. נציין כי חברת החשמל, בשל מגבלות שלא אפשרו פרסום תשקיף, גייסה בחו"ל בהנפקות פרטיות ואינה מגייסת הון בשוק האג"ח המקומי שהפך בשנים האחרונות למקור חיוני ומרכזי לגיוס הון זול יחסית עבור בנקים וחברות ישראליות גדולות ובינוניות.

שוק איגרות החוב הסחירות יוכל להערכתנו להעמיד רבע עד שליש מן ההון הדרוש להשקעות במשק האנרגיה - הנפקות בהיקף ממוצע של 5 עד 10  מיליארדי ש"ח בשנה בעשר השנים הבאות.
  1. הנפקות פרטיות של אגרות חוב למוסדות פיננסיים והלוואות מבנקים בישראל
סך ההון העצמי של מערכת הבנקאות לסוף 2011 עמד על כ- 80 מיליארד ש"ח  וסך האשראי הבנקאי לציבור עמד על כ- 677 מיליארד ש"ח[4]. מערכת הבנקאות הישראלית לבדה לא תוכל להעמיד את כל המימון החיצוני הדרוש להשקעות במשק האנרגיה. נציין כי חברת חשמל ויצרני חשמל פרטיים המוכרים את החשמל שלהם לחברת החשמל יכולים ביחד ללוות  מבנקים בישראל, במסגרת מגבלת לווה בודד, עד 15% מן ההון העצמי של הבנק, שהם כ- 12 מיליארד ש"ח. כך גם קבוצת דלק המצויה כבר היום ברמת מינוף יחסית גבוהה לא תוכל לגייס סכומים גדולים מבנקים ישראליים הן בשל מגבלת לווה בודד והן בשל הצורך להעמיד עוד בטחונות על מנת לקבל אשראי.

בולטת במיוחד התגייסות הבנקים בישראל למתן אשראי ללקוחות קטנים למימון התקנת מערכות סולריות על גגות בתים, כאשר במקביל יש עיכוב גדול וקושי בסגירה פיננסית של מימון לפרויקטים גדולים של יצרני חשמל פרטיים.

מימון ממוסדות פיננסים כגון קופות גמל וחברות ביטוח יהיה ככל הנראה גם הוא מוגבל בהיקפו בשל שמרנות וזהירות של גופים אלה לאחר המשבר הפיננסי שחוו בארץ ובעולם בשנים האחרונות, משבר שגרם להעלאת הדרישה לביטחונות. גופים אלה נוטים היום לרכז את עיקר רכישותיהם בשוק איגרות החוב הסחירות וממעטים לרכוש איגרות חוב בהנפקות פרטיות.

על רקע זה, בולטת השתתפות צנועה של מוסדות המימון הישראליים לצד הבנקים הזרים שהובילו את המימון של פרויקט פיתוח שדה תמר בהיקף של כ-3 מיליארד  דולר.
  1. הנפקת אגרות חוב והלוואות מבנקים בחו"ל
שוק ההון הבינלאומי רחב ובהחלט יוכל לספק נתח משמעותי של ההון הדרוש להשקעות במשק האנרגיה בישראל. הבנקים הזרים וגורמי המימון מחו"ל  יבואו לישראל בעקבות חברות האנרגיה הזרות אם אלה יגיעו לישראל. ואכן יש סימנים הולכים ומתגברים להתעניינות של חברות האנרגיה הגדולות בהשקעה בישראל.  
 
לסיכום, האתגר המרכזי הינו מתן מענה תחרותי להיקף מימון חסר תקדים הדרוש בעשור הקרוב לפרויקטים של אנרגיה.
מה נדרש?
  1. גיוון מקסימאלי של מקורות המימון
  • השתתפות המשקיעים המוסדיים במימון פרויקטים של אנרגיה
  • העמדת מימון בנקאי לפרויקטים של אנרגיה
  • גיוס הון ממשקיעים זרים
  • גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקות של ניירות ערך בורסה
  • העמדת מימון ציבורי וערבויות מדינה היכן שנדרש
  1. חשוב שהממשלה ובנק ישראל יכשירו את הקרקע לכניסת חברות אנרגיה בינלאומיות ובנקים וגורמי מימון זרים,  על ידי פעולה נמרצת לשיפור התחרות והורדת הריכוזיות הגבוהה המאפיינת הן את משק האנרגיה והן את שוק ההון בישראל.  
 
[1] המחבר הוא מנכ"ל משותף של חברת אקו אנרג'י ליזום ויעוץ כלכלי בתחומי האנרגיה ובעבר מנהל בבנק ישראל וברשות ניירות ערך.
[2] מקור הנתונים: פרסומי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במחירים שוטפים.
[3] מקור הנתונים: פרסומי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במחירי דצמבר 2011.
[4] מקור הנתונים: פרסומי בנק ישראל.

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים