פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

נתונים על יוקר המחייה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות
30/12/18
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה בנושא יוקר המחיה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות. מסמך זה בוחן את השינוי במחירי המוצרים, את שיעור השינוי במדדים נבחרים ואת ההבדלים במשקולות הצריכה בעיקר בין ישראל ובין אירופה. כמו כן נבחן הקשר בין רמת המחירים לבין התוצר לנפש (המבטא את העושר של המדינה) של ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם.

יציבות המערכת הבנקאית בישראל בראיה בינלאומית
02/12/18
כלכלני חברת דירוג האשראי מעלות S&P מפרסמים סקירה לבחינת איתנות המערכת הבנקאית בישראל. הניתוח נשעה ביחס לחשיפה לאשראי עסקי, פרטי ונדל"ן. התמונה העולה מהסקירה הנה של מערכת יציבה אשר יכולה לעמוד בזעזועים במשק

ענף ציוד ושירותי תקשורת (סקירת לאומי)
11/11/18
ניתוח של יצוא ציוד תקשורת מצד הסחורות מעלה כי במחצית הראשונה של 2018 חלה עלייה משמעותית ביצוא של סחורות אלו לאירופה ולאסיה- שני שווקים בעלי נתח שוק מרכזי ביצוא. העלייה ביצוא לכל אחד מן האזורים הללו מקורה בעיקר במספר מצומצם של מדינות ואינה רוחבית. נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בתחום ציוד התקשורת מצביעים על שיפור כולל במרבית היחסים הפיננסיים הענפיים, זאת בדומה לשיפור שחל בנתוני היצוא.

תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה
26/09/18
מסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת עוסק בנושא תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה. המסמך כולל תיאור וניתוח של משק הדלק לתחבורה בישראל, השינוי במחירי הבנזין בשנים האחרונות והשוואה של מחיר הבנזין ורכיביו בין ישראל למדינות האיחוד האירופי, לרבות מרווח הזיקוק, מרווח השיווק ומרווח המיסים. ממצאי המחקר עשויים לשמש לדיון ציבורי בנושא המשך הפיקוח על מחיר הבנזין, שינוי במרווח השיווק ושינוי במיסוי הבנזין

משק הגז הטבעי בישראל סקירה כלכלית (לאומי)
16/08/18
להערכת ה-OECD ההשפעה של תחילת הפקת הגז ממאגר "לווייתן" על הכלכלה הישראלית צפויה להיות מתונה יותר בהשוואה לזו של מאגר "תמר", זאת לאור הביקוש המקומי המוגבל לגז טבעי, אשר מסופק רובו ככולו בידי מאגר "תמר". התרומה הצפויה לתוצר, על-פי ה-OECD, הינה כ-0.3% תוצר, לעומת 1.1% תוצר (בשנים 2013-2014) בעקבות תחילת הפקת הגז ממאגר "תמר". במבט קדימה, צוין כי ההזדמנות העיקרית להגדלת התרומה לתוצר בטווח הארוך יותר, הינה גידול ביצוא של גז טבעי. לפיכך, ישנה חשיבות להמשך עידוד הפיתוח של משק הגז הטבעי בישראל מצד קובעי המדיניות.

במבט מקרו ענפי, בעוד שהטלת המכס על מוצרי פלדה בארה"ב והידרדרות ביחסים הדיפלומטיים עם טורקיה לא צפויות לזעזע את הפעילות בענף המתכת, הרי שהטלת המכס בארה"ב על אלומיניום עשויה להעיב על יצואני אלומיניום ומוצריהם. תרחיש קיצון של ניתוק קשרי מסחר בין טורקיה לישראל עשוי להעיב על יבוא מתכות המשמשות כחומרי גלם בענף, ולפיכך על הייצור הענפי.
27/06/18
שרית מנחם כרמי ואיל קמחי ממרכז המחקר שורש מנתחים את תפקידה של מערכת פנסיונית הוא להבטיח את הקיום בכבוד של הפורשים מעבודה. לטענתם, מתבקשת העלאה הדרגתית של גיל הפרישה. גיל הפרישה הנמוך של הנשים מעמיק את הפער המגדרי בקצבאות הפנסיוניות. ההצמדה של הקצאת אג"ח מיועדות לגיל החוסכים טומנת בחובה חשיפה מוגדלת למשברים בשוק ההון. מנגנון חלופי של הקצאה פרוגרסיבית לפי שכר היה משפר את השוויוניות בגובה הקצבאות הפנסיוניות ובהתחלקות ההטבה הגלומה באג"ח המיועדות
השתתפות משקי הבית בשוק ההלוואות ופגיעותם הפיננסית
24/05/18
סקר משקי הבית שעורכת הלמ"ס מאפשר לנתח את מאפייניהם של משקי הבית שנוטלים הלוואות, שכן לצד מידע על חובם הסקר כולל בין השאר מידע על הכנסתם, גודלם והשכלתם. נתונים אלו מאפשרים לבחון לא רק את הממוצע באוכלוסייה אלא גם בפלחיה השונים, וכך להעריך באופן מדויק יותר את המינוף של משקי הבית ואת הסיכונים הפוטנציאליים שנשקפים הן להם עצמם והן למערכת הפיננסית. 
הסקר מעלה כי   מבין משקי הבית שנטלו הלוואות כ-15% (כ-7% מהאוכלוסייה) נחשבים לפגיעים פיננסית, כלומר בעלי הסתברות גבוהה להתקשות בתשלום החוב
שוק הרכב בישראל - הרכב מתקדם השוק לא
26/04/18
על פי סקירת בנק דיסקונט שוק הרכב החדש בישראל נהנה משילוב של סביבה מאקרו כלכלית תומכת, אשראי זמין ותמורות בענף עצמו אשר הובילו להאצה בצמיחה בשנים האחרונות. למרות ניסיונות הממשלה להגביר את רמת התחרותיות בענף הרכב, הריכוזיות בענף נותרה גבוהה והדומיננטיות של היבואנים הרשמיים אפשרה להם לנצל את השינויים על מנת לשפר את שיעור הרווחיות
מה זה אשראי בלתי אמצעי (Marketplace Lending), ומה בינו לבין בנקים?
21/03/18
בשנים האחרונות התפתחו בעולם ובישראל מתווכי אשראי מקוונים, המתווכים בין לווים למלווים במתן הלוואות. אלה מגבירים את התחרות באשראי ומגדילים את נגישות האשראי. המתווכים עושים שימוש רב בטכנולוגיה. הדבר מקטין מאוד את ההוצאות התפעוליות ומקצר את הליך אישור ההלוואה. מרבית המתווכים אינם נושאים בסיכון האשראי בעצמם; המלווים הם שנושאים בסיכון זה. יתרת האשראי דרך מתווכי אשראי מקוונים בעולם זניחה, אולם שיעורי הצמיחה של האשראי ממקור זה גבוהים מאוד. על פי סקריה חדשה בתחום של בנק ישראל ההתייחסות הנה שמכיוון שמתווכי אשראי התפתחו רק בשנים האחרונות וטרם התמודדו עם מחזור עסקים שלם, עלייה בסביבת הריבית תציב לפעילותם אתגר משמעותי.
סקירת ענף ההלבשה (לאומי)
14/03/17
בתקופה האחרונה נקלעו לקשיים ואף קרסו מספר קמעונאיות הלבשה. זאת, ככל הנראה על רקע קשיים מבניים השוררים בענף ביחד עם החורף המתון יחסית אשר העיבו על הפעילות של כלל החברות בענף, והחריפו את המשבר בחברות שקרסו.
חדלות פירעון- המסלול המועדף?
26/01/18
במאמר של חברת דרוג האשראי , מדרוג,   נבחנת השאלה איזה  מסלול )הסדר חוב יזום, כפוי, או פירוק)
כדאי לחברות ולמשקיעים לבחור על מנת למקסם את תועלתם.  בשוק המקומי חווינו מאז פרוץ המשבר בעשרות אירועי כשל של חברות ציבוריות מדורגות עם שכיחות גבוהה יותר בענפי הנדל"ן והאחזקה, המאופיינים גם ברמות סיכון ענפי גבוהות יחסית. בסיס נתונים זה אינו מספק. חלק מהכשלים הסתיימו בפירוק וחלקם האחר בהסדר חוב )יזום או בחסות בית משפט( לעיתים כולל מחיקות משמעותיות 
.
סקירת ענפי המסחר (לאומי)
18/01/18
האינדיקטורים החודשיים לצריכה הפרטית ומספר נתונים נוספים מצביעים על המשך גידול בפעילות בחודשים האחרונים, תוך האצה בקצב. עם זאת, קצב הגידול של האשראי הצרכני במשק (ללא דיור)  מהמערכת הבנקאית מצוי מתחילת 2017 . על פי דוחות כספיים של מספר חברות ציבורית בענפי המסחר ניכר כי ברביע השלישי של 2017 חל שיפור מסוים בשיעורי הרווחיות במרבית ענפי המסחר, להוציא את ענף הרכב. שיפור באיתנות הפיננסית נרשם בענפים: רכב, מסחר מזון ומסחר מעורב.

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים