פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

רכבים אוטונומיים - מדיניות והטמעה
22/12/19
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת, מציג מידע בנושא כלי רכב אוטונומיים, השלכות אפשריות של תחבורה אוטונומית על החברה והכלכלה וסוגיות ברגולציה ובקידום תחום התחבורה האוטונומית בישראל ובמדינות נבחרות

ניתוח ענף ייצור מזון ומשקאות (לאומי)
16/12/19
בתום ירידה שנמשכה קצת יותר משנה בקצבי הצמיחה הריאליים של הרכישות באשראי והמכירות ברשתות שיווק של מזון, קצבי הצמיחה שבו לרמות ממוצעות או גבוהות מכך ברביע השלישי של 2019 , והצריכה הפרטית עלתה ברבעון זה במעט מתחת לממוצע הרב שנתי. במבט קדימה, בחודשים הקרובים צפויה יציבות בקצבי הצמיחה הנוכחיים של צריכת מוצרי מזון סביב רמה של 3% בצריכה הפרטית וכ 4.5%- ברכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי מזון

מסחר במוצרי חשמל (לאומי)
26/11/19
ניתוח של הגורמים המרכזיים המשפיעים על הביקוש למוצרי חשמל מעלה כי חלקם תומכים בעליית קצב הרכישות של מוצרי חשמל בטווח הקרוב וחלקם מרסנים ביקושים. כך, המשך ירידת המחירים בענף ועלייה בעסקאות של רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים בשוק הדיור תומכים בהתחזקות הביקושים. ומנגד, הירידה החזויה בקצב הצמיחה של כוח הקנייה של על מצביעים הצרכנים אמון ומדד הבית, משקי התמתנות הביקושים בטווח הקרוב

תרומת ענף היהלומים לכלכלת ישראל
08/11/19
על פי סקירה של חברת BDOהתרומה הכוללת של ענף היהלומים לכלכלת ישראל בשנת 2018, עומדת על 5.8  מיליארד ₪, המהווים כ- 0.4% מהתוצר המקומי הגולמי. ענף היהלומים תורם לתעסוקה נובעת של 8,600 משרות. שיעור המועסקים החרדים בענף הוא הגבוה מענפי המשק, ובכך תורם תרומה עודפת לצמצום פערים ושילוב אוכלוסיות.

ענף הרכב בישראל – דיווח מיוחד (מידרוג)
06/11/19
דוח מיוחד של חברת מידרוג נועד לסקור את המגמות העיקריות שמידרוג זיהתה בענף הרכב ובמבט צופה פני עתיד ולהציג את מאפייני הסיכון, הרווחיות והאיתנות של השחקנים העיקריים בענף זה, בדגש על יבואני הרכב וחברות הליסינג וההשכרה.

סקירת תעשיית הבד הלא ארוג (לאומי)
31/10/19
המסחר העולמי בבד לא ארוג עלה בשנת 2017 בכ- 7% והסתכם בכ 15$- מיליארד בערכים נומינליים. היצואניות הבולטות בעולם של בד לא ארוג הינן סין, גרמניה, ארה"ב ואיטליה והן מרכזות יחדיו כמחצית ה 15- היצואנית הייתה ישראל העולמי. מהיצוא בגודלה בעולם בשנת 2017 , כאשר היצוא הישראלי של בד לא ארוג מסך הסחר העולמי בסחורה זו הינו גבוה ביחס לנתח של פעילות הסחר הכוללת שלה

השקעה בסקטור המים הכרחית לביצועי הטווח הארוך
20/10/19
על רקע ההתחממות הגלובלית הביקוש המחסור למים צפוי להחמיר בעתיד. ההשקעות בתשתיות לאספקט מים הכרחיות ברמה הגלובלית. חברת הייעוץ והמחקר הגלובלית אדיסון מפרסמת סקירה ענפית לבחינת כדאיות ההשקעה בתחום בראייה ארוכת טווח. 
 

התפתחויות במבנה האחזקות בשוק ההון הישראלי בשנים 2010-2018
29/09/19
עבודת מחקר חדשה בוחנת את ההתפתחויות במבנה האחזקות של החברות בישראל מאז התקופה שקדמה לפרסום המלצות ועדת הריכוזיות ועד היום. העבודה בוחנת את השינויים בפרמטרים השונים שהוצגו בעבודת הרקע לדוח הוועדה לצמצום הריכוזיות במשק שביצעה המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך

ניתוח ענף ייצור הגומי והפלסטיק (לאומי)
16/09/19
מן הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף עולה כי חלה שחיקה במרבית היחסים הפיננסיים שנבחנו, חלקם בשל סוגיה חשבונאית. ההשפעה של השינוי במחירי חומרי הגלם על רווחיות החברות משתנה בין חברה לחברה ותלויה בעיתוי רכישות המלאים והיכולת להתאים את מחירי המכירה לעלות חומר הגלם שנצרך.

בינה מלאכותית, מדעי הנתונים ורובוטיקה חכמה- סקר חברות
16/08/19
סקר חברות שהוכן על ידי חוקרי מוסד נאמן למחקר מדיניות מגבש תמונת מצב עדכנית ומלאה אודות הפעילות הנעשית כיום בישראל בתחומי בינה מלאכותית, מדעי נתונים ורובוטיקה חכמה, וכן לבחון את האפשרויות לקדם תחומים אלו.

רפורמת "הסדר-החזר" ושכר הרופאים - האם הצליחה הרפורמה לבלום את הזינוק בשכר מרפואה פרטית?
13/08/19
ניתוח חדש של משרד האוצר בוחן באיזו מידה, אם בכלל חל שינוי בהתפתחות שכר הרופאים מרפואה פרטית בשנה הראשונה לאחר יישום רפורמת "הסדר-החזר", זאת בהתבסס על בסיס נתונים ייחודי, המשלב מידע מרשויות המס, משרד הבריאות ורשות שוק ההון

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי
28/07/19
דו"ח מתודולוגיה של חברת מידרוג מסביר את גישת מידרוג בבחינת מאפיינים מבניים בדירוג מנפיקים ומכשירי חוב בתחום המימון התאגידי, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב או לצמצם את הפסדי האשראי הצפויים בעת כשל פירעון.


ניתוח ענף ציוד התקשורת (לאומי)
19/07/19
התמונה העולה מנתוני המקרו בעת האחרונה הינה חיובית ומשקפת התאוששות בענף ייצור ציוד תקשורתהייצור התעשייתיהמכירות והייצוא עלו בעוצמה גבוהה יחסית
מתחילת שנת 2019 , בעוד ששעות העבודה למעשה המשיכו במגמת הירידה. היצוא הישראלי לקה בחסר ביחס לביקוש הפוטנציאלי בשנים 2010-2018 . זאת ככל הנראה על רקע גורמים פנימיים כגון רמת התחרותיות, פריון וחדשנות
.

העדפות ילודה בישראל והשפעתן על מדדי העוני ועל רמת הרווחה
03/07/19
פרסום של פורום קהלת לכלכלה בוחן את השאלה כיצד העדפות הילודה במגזר החרדי ובחברה הערבית משפיעות על מדדי הרווחה המקובלים בקרב אותן תת־אוכלוסיות בפרט ובקרב האוכלוסייה הישראלית בכלל

מגמות בכלכלת סביבה 2030
20/06/19
 מסמך שהוכן על ידי חן הרצוג , שותף, כלכלן ראשי, BDO Consulting , מציג מתווה כלכלי למדיניות לאומית להפחתת פליטות על בסיס כלכלי, תוך ניצול היתרונות היחסיים של ישראל. מתווה זה מציג את הכדאיות הלאומית להמשך הפחתת פליטות בתחומי האנרגיה, הפסולת, התחבורה ויצור החשמל, בד בבד עם המשך הגדלת הפעילות הכלכלית במשק וללא פגיעה ביוקר המחייה.

סקירת ענף המתכת (לאומי)
16/06/19
מדד הייצור התעשייתי של תת הענף תעשיית מתכות בסיסיות מפגין בעת האחרונה קצבי צמיחה גבוהים היסטורית. זאת על אף חולשה מסוימת בהשוואה היסטורית בביקושים משווקי הנדל"ן והתשתיות.

תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019
11/06/19
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת עוסק בתיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019. במסמך מוצגים נתונים על ייצור וצריכת חשמל בישראל, השוואה של תעריף החשמל בישראל ומדינות אירופה וניתוח מפורט של מבנה ואופן קביעת תעריף החשמל בישראל.

החקלאות בישראל בשנת 2018
02/06/19
בשנת 2018 ערך התפוקה החקלאית  היה כ- 30.5 מיליארד ₪, מזה גידולים צמחיים – 18.0 מיליארד ש"ח, ובעלי חיים – 12.5 מיליארד ש"ח עלייה של – 2.0% בהשוואה לשנת 2017 . התוצר המקומי הגולמי בחקלאות  עמד על 13.9 מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי תוצר מקומי גולמי בחקלאות ללא הבלאי היה 11.6 מיליארד ש"ח, עלייה של 4.5% לעומת שנת 2017 

סקירת ענף הביומד הישראלי
17/05/19
לקראת כנס הביומד השנתי,  האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) הוא ארגון הגג של תעשיות ההיי-טק, מדעי החיים ושאר התעשיות המתקדמות בישראל מפרסם סקירה מורחבת שנתית למגמות בתעשייה .

ניתוח השפעות אסונות טבע על השקעות 
24/04/19
בשנים האחרונות קצב ארועי מזג אויר קיצוניים הולך ומתרבה. אסונות טבע בעולם  יוצרים מגוון  סיכונים לאפיקי השקעה שחלקם מיידים וחלקם בתהליך משני. חברת ההשקעות האמריקאית בלאקרוק מפרסמת סקירה מיוחד לבחינת מגוון ההשפעות הצפויות בעתיד 

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנתי מידרוג
28/03/19
מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2018 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג

סקירת ענף הייצור למוצרי עץ (לאומי)
22/03/19
מדדי המקרו של הענף ייצור מוצרי עץ, שעם וקש מצביעים על חולשה משמעותית בשנת 2018 . הייצור התעשייתי, שהתרחב משמעותית בשנים האחרונות, ירד בחדות, ומדדי המכירות במחירים שוטפים ושעות העבודה למעשה מצויים במגמת ירידה ארוכה יותר. במבט קדימה, ההתקדמות במיזמי מחיר למשתכן עשויי לתמוך בביקושים לתחום העץ


תיאור וניתוח השימוש בכרטיסים לחיוב מיידי
03/03/19
במסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת, מוצגים נתונים על אמצעי התשלום העיקריים בישראל, נתונים על השימוש בכרטיסי דביט וניתוח היתרונות והחסרונות הנובעים משימוש בכרטיסי דביט

התפתחויות ותחזיות בתחום הנפט והגז הטבעי 
11/02/18
בשנים האחרונות, עם התרבות תגליות הגז הטבעי לחופי ישראל, הלך וצמח תחום הנפט והגז במדינה. בישראל קיימות מספר חברות מקומיות הפעילות בתחום, ולרובן יש נגיעה גם לפעילות בחו"ל. חברת מעלות סוקרת את ההתפתחויות הגלובליות במגזר הנפט והגז והתחזיות לשנתיים הקרובות.

ענף המלונאות (סקירת לאומי)
03/02/19
כניסות התיירים בשנת 2018 עלו בעוצמה בהשוואה לממוצע הרב שנתי, אך קצב הצמיחה השנתי נחלש ביחס לשנת 2017. במהלך השנה נרשמה חולשה זמנית בכניסות התיירים, זאת ככל הנראה על רקע מספר גורמים: עלייה במחיר הדלק הסילוני; חולשה בכניסות התיירים בעולם; וחולשה במדדים המקרו כלכליים במדינות מסוימות באירופה.

ניתוח חברות מתחום הדיאגנוסטיקה הרפואי
29/01/19
חברת האנליזה Edison n מפרסמת סקירה ייעודית לתחום הצומח של דיאגנוסטיקה רפואית. תחום זה נהנה מצמיחה לאור ההבנה שדיאגנוסטיקה איכותית ומהירה של מחלות מייעלת תוצאות ריפוי. בסקירה הסבר כללי על מושגים בתחום וכן פרוט וסקירה של מניות מרכזיות בתחום 
 

כימיקלים: שווקי הדשנים והברום בישראל ובעולם (לאומי)
24/01/19
במבט קדימה, בטווח הבינוני, הביקוש הגלובלי לדשנים צפוי לעלות בכ1.3%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022 כאשר לדשני אשלגן צפויה עדיפות על פני יתר הדשנים לכל אורך התקופה. הגידול צפוי להיתמך גם בשינויים בתמהיל הגידולים החקלאיים בעולם. ההיצע הגלובלי של דשנים צפוי לעלות בכ1.6%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022. כלומר, ההיצע הגלובלי צפוי לצמוח מהר יותר מהביקוש וללחוץ על מחירי הדשנים כלפי מטה, אך זאת תוך שונות בין הסגמנטים השונים.

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים