פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

מצב השוק - כתבות 2010

 

29/12/2010
על פי מחקר של מינהל מחקר וכלכלה של משרד התעשייה: בשנת 2010צפוי היצוא התעשייתי לסין ללא יהלומים להסתכם בכ 1.8- מיליארד דולר, יותר מכפולמשנת 2009 בה הסתכם היצוא בכ- 860 מיליון דולר. בניכוי ההאטה של שנת 2009 ובהתחשבבמגמות ארוכות הטווח מדובר על גידול שנתי של למעלה מ- 400 מיליון דולר
 
27/12/2010
גם אם המשק הישראלי נפגע מן המשבר הפיננסי העולמי פחות מארצותאחרות, ואף שב לצמוח יותר ומהר יותר ממשקים אחרים, האי-שוויון הפנימי המשיךלהעמיק.
 
15/12/2010
על פי מחקר שנערך ע"י אילנית בר ואילן ביטון ממרכז המחקר שלהכנסת - רפורמות המס בשנים האחרונות הביאו לירידה חדה בנטל המס בישראל אל מתחתלממוצע במדינות המפותחות. המטרות העיקריות של הפחתת נטל המס הינם תרומה לצמיחתהתוצר המקומי הגולמי ושיפור כושר התחרותיות של המשק הישראלי בהשוואה למדינות אחרותבעולם.]
 
30/11/2010
הממונה על שוק ההון הציג היום תכנית להגברת התחרותיות בשוקהחסכון הפנסיוני. התכנית גובשה על בסיס בדיקה מקיפה של שוק החיסכון הפנסיוני שנערכהבחודשים האחרונים על ידי אגף שוק ההון, בדגש על נקודת המבט של החוסך (להלןהמצגת) [עוד...]
 
22/11/2010
על פי דו"ח הלמ"ס: חברות רב-לאומיות זרות הקימו בישראל כ-2,200חברות-בת, המעסיקות כ-108 אלף עובדים ומוכרות סחורות ושירותים בהיקף של 27 מיליארדדולר. חברות רב-לאומיות ישראליות הקימו בחו"ל חברות-בת, המעסיקות כ-103 אלף עובדיםומוכרות סחורות ושירותים בחו"ל בהיקף של 31 מיליארד דולר
 
17/11/2010
במסגרת כנס למוסדיים וקרנות הון סיכון, משרד האוצר פירסם טיוטהלתוכנית לעידוד השקעות הגופים המוסדיים בתעשייה עתירת ידע. להלן מצגת שהוצגהבכנס.
 
27/10/2010
על פי נייר עמדה של אילנית בר ועמי צדיק ממרכז המחקר של הכנסת - על בסיס הנחות הצמיחה לשנתיים הקרובות, מניח משרד האוצר גידול ניכר בהכנסות המדינהבשנים אלו, יעד הגרעון נמוך משמעותית לעומת מדינות  מפותחות אחרות ויאפשר ירידהמהירה יחסית של יחס חוב תוצר בשנתיים הקרובות.
 
ירדן גזית - דו''ח מצב העניים  ישראל
14/10/2010
על פי נייר עמדה שמפרסם מכון ירושלים לחקר שווקים - כל המדדיםמצביעים על כך שרמת חייהם ומצבם החומרי והבריאותי של העניים השתפר באופן משמעותימתחילת העשור. עניים רבים יוצאים ממעגל העוני לאחר תקופה קצרה יחסית[עוד...]
 
06/10/2010
בנק ישראל ערך תחזית שנתית לצמיחה של ענפי המשק השונים בשנההשוטפת ובשנה הבאה. תכלית חיזוי זה היא להעריך את ההתפתחויות הענפיות ולהשוות אותןלהתפתחות התוצר העסקי בכללו על פי השימושים.
 
הרכב יצוא הסחורות הישראלי לפי היעדים הגיאוגרפיים (בנקישראל)
27/9/2010
בישראל ירד לאחרונה משקל היצוא לאירופה בעוד שמשקלן של מדינותאסיה ומדינות מתפתחות אחרות עלה. במקביל, המשקל של הייצוא הישראלי לאסיה מסך היבואשלה גדל בחודשים האחרונים בקצב מהיר מהגידול של המשקל של אסיה ביבוא העולמי. [עוד...]
 
13/9/2010
הצורך של הסקטור העיסקי בעולם להמשיך ולהתייעל במטרה לעלות אתרווחי הפירמות, צפוי להמשיך מגמה של מיזוגים ורכישות. חברת המחקר MERRILL DATASITE סוקרת את ההתפתחויות בתחום.
 
02/09/2010
בסיכום כולל, המשיכו ההכנסות המצרפיות של חברות המעו"ף לצמוחברבעון השני. כלל ההכנסות צמחו בכ 11%- לעומת רבעון מקביל אשתקד, ל 74.8- מיליארדשקל, כשהמגמה אפיינה את כלל הענפים למעט הבנקים והטכנולוגיה.
 
19/08/2010
כאן מוצגים לראשונה אינדיקאטורים נבחרים להתפתחות מאזן התשלומיםוהחשבונות הבינלאומיים האחרים של ישראל. האינדיקאטורים הוכנו על בסיס נתוני הלמ"ס (לגבי ישראל) ונתוני לשכות לסטטיסטיקה בעולם, ארגונים בינלאומיים כגון קרן המטבעהבינלאומית ו- OECD ומוסדות אחרים בארץ ובעולם.
 
8/8/2010
בנייר עמדה של מכון ון ליר נערך דיון לגבי השלכות המשבר הכלכליבתחום שוק העבודה והשפעת מדיניות הממשלה בזמן המשבר
 
פולינה דובמן - מחזורי המיתון בישראל וזעזועים פיננסיים ומקרו-כלכליים
2/8/2010
במחקר שנערך בבנק ישראל נבחנים את מאפייניהם של מחזורי המיתוןבישראל ביחס לזעזועים פיננסיים ומקרו-כלכליים. ממצאי העבודה נבחנים בהשוואה לממצאיקרן המטבע הבין-לאומית עבור מחזורי המיתון במדינות המפותחותעוד...]קישור לא נשמר
 
26/7/2010
במחקר שנערך ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת : עולה כי חלקהממשלה בישראל מצוי בתחתית המדינות מערביות בהן קיים משטר דומה לזה שבישראל – כ 32%בישראל לעומת ממוצע של כ 53% . כמו כן, בעוד בעשור האחרון חלק הממשלה הממוצעבמדינות אלו עלה משיעור של 49% ל 53%, הרי בישראל הוא ירד מכ 39% לכ 32%ו
 
05/07/2010
בנייר עמדה של מכון ירושלים לחקר שווקים מתגלה בין מקורותהריכוזיות במשק הישראלי גורם אחד מפתיע ומשפיע מאוד לריכוזיות: הממשלה עצמה, אשרלכאורה נלחמת בריכוזיות, היא אחראית במידה רבה לבעיה.
 
2/7/2010
מרבית הבורסות בעולם בשווקים המפותחים רשמו ירידות שערים במחציתהראשונה של 2010. בארה"ב הבורסות רשמו ירידות שערים של 6.3% (מדד דאו ג'ונס) ועד 7.6% (מדד S&P). משבר החובות הממשלתיים באירופה הביא לירידות חריפות יותר.
 
תמיר אגמון, עמי צדיק - קבוצות עסקים בישראל
30/06/2010
על פי מחקר חדש של מרכז המחקר והמידע בכנסת, הנתונים מלמדים כייש בישראל רמת ריכוזיות גבוהה יחסית הן בענפים בודדים, לרבות בנקאות, ביטוחטלפוניה, אמצעי תקשורת ודלק, והן במשק כולו. [עוד...]
 
14/6/2010
אנומליה ידועה בשוק ההון עוסקת בתשואה העודפת של מניות לאחרהנפקה ראשונה לציבור. מחקר חדש שהתפרסם לאחרונה ב-journal of finance עוסק ביכולתתמחור המניות לאור העובדה שלאחר חודש ממועד ההנפקה, עדין נרשמת תשואה עודפת וסטיותתקן גבוהות. המלצת המחקר הנה לעבור לתמחור הנפקות בדרך של מכרז (כפי שנהוג בישראל).
 
13/6/2010
אחד הסקטורים הזקוקים לאשראי רבהנו סקטור התשתיות. נכונותם שלגופים מוסדיים להשקיע בפרוקיטים של תשתית חשובה ביותר לצמיחה כלכלית. בסקירה חדשהשל קרדיט סוויס נבחנת כדאיות השקעה בסקטור זה מבחינת ניהול סיכוני אינפלציה, ניהולמח"מ חוב ויעילות ההשקעה
 
31/05/2010
על פי מחקר עדכני של בנק ישראל, לרכיבי הצריכה הציבורית ישהשפעות שונות. עלייה בצריכה הממשלתית הביטחונית המקומית משפיעה במידה מתונה יחסיתאך מתמשכת; לעומתה השפעתה של עלייה בצריכה הציבורית
האזרחית היא חדה יחסית, אךקצרת טווח. לעלייה של רכיב הקניות בצריכה הציבורית השפעה מתמשכת, ואף גדולה מזו שלעלייה בסך תשלומי השכר.
 
23/5/2010
כל מי שיביט בגרפים בטווחים הארוכים, יוכל בקלות לראות שמגמותשל ירידות הן הרבה יותר מהירות וחדות. ההסבר לכך מאד פשוט: פחד הוא רגש הרבה יותרחזק ודומיננטי מתאווה.
 
17/5/2010
מזה תקופה ארוכה, שאני משתף אתכם בהערכות אופטימיות למדי לגביכיוון השוק. כל זה היה נכון עד לפני שבועות ספורים. בסקירה האחרונה שפרסמתי לפנימספר שבועות כתבתי שמגמת העליות כבר לא חד משמעית, אבל קשה היה לקבוע אם מדוברבתיקון טכני כואב או בשינוי מגמה של ממש.
 
14/05/2010
חישוב עלות הישירה של משבר האשראי כנראה יהיה נמוך באופןמשמעותי מהחששות. העזרה למערכות הבנקאות תסתכם במחצית ממשברים היסטוריים שבהםהבנקים נזקקו לסיוע. העלות בארה"ב כנראה לא תעלה על 2% מהתמ"ג ו-1% בגרמניהייתכןשתוכניות החילוץ באנגליה וצרפת יסתיימו ברווח.
 
ישראל והכלכלה העולמית
05/05/2010
מצגת נגיד בנק ישראל לועדת הכספים היום בכנסת
 
19/4/2010
סקר שנערך בחודשים פברואר-מרץ בקרב גופי השקעה ומשקיעים בחו"לבחן את עמדתם ביחס לכניסת ישראל למועדון השווקים המפותחים. הסקר נערך ע"י Thomson Reuters ודן במיקומה של ישראל ביחס לשווקי ארה"ב , אירופה, אסיה ואנגליה. נדונההשפעת מניית טבע על השיקול להשקעה בישראל ומניות נוספות.
 
דן בן-דוד (מרכז טאוב): מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל
13/4
2010
זו הייתה שנה לא פשוטה למדינות המערב, ולישראל בכללן. אך ישראלנכנסה למיתון במצב כלכלי טוב יחסית וככל הנראה היא גם יוצאת מהמשבר מהר יחסיתישראל חוזרת לתוואים ארוכי טווח שאפיינו את המדינה במשך עשורים שלמים ברציפות, תוואים שאינם בני-קימא בטווח הארוך
 
17/03/2010
בישראל הקטנה המצב נראה נוח ביותר, כאשר רמת האבטלה יורדת, גביית המיסים במגמת שיפור, הגירעון לא צפוי להכביד, קצב הצמיחה משתפר והאינפלציהבינתיים לא מרימה ראש. עם נתונים כאלו, קשה כרגע לראות מה ימנע מן הבורסה בארץלשבור שיא חדש בחודשים הקרובים. אחת הבעיות שמטרידה כיום רבים (כולל אותי) מגיעהדווקא מכיוון אגרות החוב הקונצרניות.
 
9/03/2010
שנת 2009 תיזכר כאחת השנים המשמעותית בשוק המימון החוץ בנקאי בהאירעו מספר תהליכים רבי עוצמה. שנת 2009 נפתחה בתחזיות פסימיות. זאת, לאחר שברבעוןהאחרון של שנת 2008 התעוררו חששות כבדים שחברות רבות לא יוכלו לעמוד בתשלומי האג"חויגיעו לחדלות פירעון.
 
26/02/2010
ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לאפשרויות החיזוי של תשואת מניותבשוק ההון. מחד,מאמרים אקדמים רבים גורסים שאסטרטגיות ההשקעות הרווחות לא גורפותרווחים באופן עקבי ומובהק. מאידך, ישנם עדויות תומכות לשיטות חיזוי שונות מתחוםהניתוח הפונדמנטלי וכן מתחוםהפסיכולוגיה של המשקיעים. מאמר חדש מנסה לבחון סוגיה זועל סמך ביצועי מדד דאו ג'ונס
 
16/02/2010
בספרות המקצועית בתחום המימון נהוג להשתמש במודל שלושת הפקטוריםשל Fama & French לתמחור תשואה צפויה במניות. מחקר חדש אשר צפוי להתפרסם בקרובב- Journal of Finance מציג מודל חדש
 
31/01/2010
קניית קרנות נאמנות בקרב הציבור מלווה באמונה של "יד חמה", כלומר כאשר קרן מצליחה, סיכוייה להמשיך להצליח עולות. חברת הדרוג העולמית s&p בוחנת את ביצועי הקרנות הנאמנות המובילות וביצועיהן לאורך שנים.
 
17/01/2010
בשנים האחרונות נערך דיון בתופעה לפיה חברות אמריקאיות מחזיקותיותר מזומן ביחס לעשורים קודמים. מחקר חדש בוחן את נתוני 13,599 חברות ששרדו ושלאשרדו בארה"ב בשנים 1980-2006 וכולל סה"כ 117,438 תצפיות. במחקר נמצאה עלייה ניכרתבשיעור המזומן בקרב החברות בתקופת המחקר (הכפלה לעומת עשורים קודמים).במחקר נבחניםהסבריםלאנומליה זו.
 
3/01/201
איזה בורסה הניבה את הביצועים הטובים ביותר? ואיזה את הביצועיםהגרועים ביותר? איזה מטבע היה כדאי לרכוש ואיזה ממש לא. כמה עלתה נחושת, וכמה עלהמחירו של הגז הטבעי? איזה סקטור במדד S&P500 היה הטוב ביותר ואיזה היה הגרועביותר?
 
30/12/2009
ברביע הראשון של 2009 נבלמו ירידות שערי המניות בבורסה בתלאביב, ירידות שהחלו בראשית 2008 והתדרדרו לכדי משבר ברביע האחרון של 2008. מאזהרביע השני של 2009 עלו שערי המניות בתלילות ובסוף השנה מדד ת"א 100 נמוך רק ב-15%מרמתו בסוף 2007.
 
27/12/2010
מרבית הנתונים בדו"ח השנתי תמונת מצב חברתית 2008/2009מתייחסיםלשנת 2008, שברבעון האחרון שלה פרץ המשבר הפיננסי והכלכלי עולמי
הדו"ח מעלה כיב-2008 נרשם גידול באי-שוויון בישראל בתחומי השכר, הכנסות משקי הבית וזכאות לתעודתבגרות. רמות גבוהות של אי שוויון נרשמו גם בהשכלה גבוהה, בריאות ופנסיה.
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים