ניוזלטר אחרון
www.finance-inst.co.il
יולי 2015
example
example
The Sustainable Attractiveness of Real Estate Debt
Malie Conway, 
Senior Partner, Co-CIO, Head of Global Credit, ROGGE
Fixed Income investors across the globe are facing challenges from historically low interest rates. Investors are having to look further afield to find positive real returns.
Short-term high yield
Shay Yona, Senior Coverage Israel, Source
Nadav David, Coverage Israel, Source 

With the low interest rate policy fostered by the central banks s  in developed economies investors face a real struggle trying to generate adequate  income. They must look beyond sovereigns and other “safe havens” but understand that doing so brings with it additional risks
Benefitting from demographics: The search for true alternatives and income
Oliver Harris, Managing Partner, Montreux Capital Management
The global financial crisis created a paradigm shift in the perception of risk. The unprecedented collapse of most traditional asset classes prompted investors to look further afield for truly alternative forms of investment
מטרת הדו"ח הינה להנגיש לציבור המתעניין בנתונים על המערכת הפיננסית בישראל את הנתונים והמצרפים שבנק ישראל אוסף ומנהל, תוך הפניית זרקור להתפתחויות המרכזיות שחלו בנתונים אלו. 
ד"ר איתי גלילי  
משבר האשראי העולמי אשר פרץ במלוא עוצמתו בשנת 2008 הביא להרחבה מוניטרית ניכרת. מדיניות ריבית האפס בעולם טרם הביאה לצמיחה המיוחלת. נשאלת השאלה מה יכולים לעשות שטרם נעשה?
הסיפור הידוע על המפוזר מכפר אז"ר מסתיים במלים "את סופו אין איש יודע, את קיצו אין איש מכיר. כנראה הוא עוד נוסע ונשאר בזו העיר". ניתן למצוא הקבלה בין מלים אלה לתחושות של משקיעים כאשר הם ניצבים מול עולם ההשקעות האלטרנטיביות.
קרן לפרישה
אורי וינטר 
לעיתים אנו מתחבטים איך היינו משקיעים את כספנו לעת פרישה? האם אצל מנהל תיקים? האם בנכס ריאלי? או באג"ח או מניות באופן עצמאי?
ישנן מספר תשובות העונות על כך ואנו נתמקד באחת מהן והיא השקעה בקרנות סל (ETF) המיועדות לתת מענה לתאריך פרישה עתידי הקצוב בזמן (Target Date fund)
הגדלת הכנסות המדינה ממיסים אינה המזור לכלל תחלואי הכלכלה ולבעיית אי השוויון בחברה הישראלית
רו"ח ראובן שיף

בימים אלה כאשר ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת נתניהו הרביעית נחתמו וקורמים עור וגידים, הממשלה החדשה והצרה יצאה לדרך והגיעה העת לפירעון וקיום ההבטחות. 
 
על פי תחזית של חטיבת המחקר של בנק ישראל, בשנים 2015–2016 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח בשיעורים של 3.0% ו-3.7%, בהתאמה. 
לראשונה החל ב-2014 עיקר הפעילות בתעודות סל על מדדי מניות הינה בשוק הגלובלי, ושווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות בינ"ל גבוה משווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים ומהווה כ-57% משווי החזקות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים יחד, 
ענף המוליכים למחצה מושפע מאוד מהמצב הכלכלי העולמי וממחזוריותו, וככזה יודע עליות ומורדות, ומתמודד, בין השאר, עם בעיות של תחרות הולכת וגוברת, שיפורים טכנולוגיים, כניסת שחקנים חדשים , ולחץ לרמת מחירים נמוכה . 
קרן הפריווט אקוויטי KKR מפרסמת המלצות השקעה גלובאליות למחצית השנייה. על פי ההמלצות סביבת ההשקעות מסובכת יותר אך צמצום החוב המסופק ע"י מערכות בנקאיות בעולם יוצר הזדמנות למשקיעים בתחום המימון הישיר. מעבר לכך התחזית עוסקת בשווקים ספציפיים אשר מהווים הזדמנות השקעה במהלך השנה
נגידת בנק ישראל סקרה בכנס האגודה הישראלית לכלכלה את מצב הפריון בישראל, לעמדתה על מנת להבטיח את עתידנו הכלכלי והחברתי עלינו להביט באומץ בתמונת המצב הנוכחית, ולפעול כבר עכשיו כדי להבטיח גידול בפריון שיאפשר עלייה מתמשכת ברמת החיים של כלל אזרחי המדינה.
כל הכתבות המקצועיות בניוזלטר, נועדו לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בהן חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בהן. הסקירות מתבססות על מידע אשר פורסם לציבור, אשר הכותבים מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעו בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בכתבות , אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירות ובכתבות, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. הכתבות הן על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתן. הכתבות והסקירות לא מהוות תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. הכותבים ומו"ל הניוזלטר לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירות ו/או בכתבות המופיעות במגזין זה, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בכתבות ובסקירות. יובהר להלן כי הכותבים וכן המו"ל, עוסקים, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ייעוץ השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, עשוי להיות להם עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירות ובכתבות, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירות והכתבות, בזמן פרסומם ולאחר פרסומם. הכותבים והמו"ל אינם מתחייבים ואין בסקירות ובכתבות משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בהן הסקירות והכתבות הנן רכושן הבלעדי של "פיננסים" ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הכתבות, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
 
ניוזלטרים קודמים
שנת 2011 שנת 2012 שנת 2013 שנת 2014 שנת 2015
ינואר ינואר ינואר ינואר ינואר
פברואר פברואר פברואר פברואר פברואר
מרץ מרץ מרץ מרץ מרץ
אפריל אפריל אפריל אפריל אפריל
מאי מאי מאי מאי מאי
יוני יוני יוני יוני יוני
יולי יולי יולי יולי יולי
אוגוסט אוגוסט אוגוסט אוגוסט אוגוסט
ספטמבר ספטמבר ספטמבר ספטמבר ספטמבר
אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר
נובמבר נובמבר נובמבר נובמבר נובמבר
דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר
הצטרפות לתפוצת ניוזלטר "פיננסים"
Email Address
שם פרטי ומשפחה
סלולארי
אני מאשר את הרשמתי