*
 *
 *
 
הצהרת כשירות
הנני נותן את הסכמתי להיחשב כ-"משקיע כשיר" כהגדרת מונח זה בתוספת הראשונה
לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") וככזה הנני מצהיר בזאת, כדלקמן :
(חובה לסמן לפחות באחד מהמקומות הרלוונטים)
אישור מוסדיים:
אישור תאגידים:אישור פרטיים:


לאחר שליחת הטופס,יצור איתך קשר נציג פיננסים להשלמת תהליך הרישום.